Yhdistyksen säännötlogo_erotin.png

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Käyttökoirat ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää.
Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää luentoja, harjoituksia, kokeita, kilpailuja ja muita tarkoitusta edistäviä tapahtumia ja toimenpiteitä sekä ostaa ja myydä kenneltarvikkeita jäsenilleen.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianmukaisen luvan
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä
- harjoittaa ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet


Yhdistykseen vuosi- tai ainaisjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka ansioituneesti on työskennellyt palveluskoira-asian ja yhdistyksen hyväksi. Esityksen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus varsinaiselle tai ylimääräiselle kokoukselle, missä esityksen hyväksymistä varten vaaditaan ¾ annetuista äänistä.
Kunniapuheenjohtajia voi olla yhdistyksessä ainoastaan yksi kerrallaan.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsenmaksu on erääntynyt yli kolme (3) kuukautta tai jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu


Vuosijäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta henkilö - sekä yhteisöjäsenille päättää syyskokous.

6. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä. Hallitukseen valitaan jäsenet kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi (2) jäsentä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Puheenjohtaja ja erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.
Hallituksen toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan, hallituksen jäsenen, sihteerin tai puheenjohtajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen lehdellä tai paikallislehdellä. Syyskokous vahvistaa seuraavan vuoden kokouskutsutavan.

11. Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:n kokouksiin valittavien edustajien vaali
9. Uudenmaan Kennelpiirin kokouksiin valittavien edustajien vaali
10. Vahvistetaan seuraavan vuoden kokouksen kokouskutsutapa
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Nämä yhdistyssäännöt on vahvistettu Hyvinkään Käyttökoirat ry:n syyskokouksessa 30.10.1999