HYVINKÄÄN KÄYTTÖKOIRAT RY SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Käyttökoirat Ry ja sen kotipaikka on
Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ Toiminnan tarkoitus ja laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on:
Edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys järjestää luentoja, harjoituksia, kokeita, kilpailuja ja muita tarkoitusta edistäviä
tapahtumia ja toimenpiteitä, sekä ostaa ja myy kennel tarvikkeita jäsenilleen.
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä
- harjoittaa ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa, sekä omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansioituneesti
työskennellyt palveluskoira-asian ja yhdistyksen hyväksi. Esityksen kunniapuheenjohtajaksi
ja kunniajäseneksi tekee hallitus vuosikokoukselle tai ylimääräiselle kokoukselle, missä
esityksen hyväksymistä varten vaaditaan ¾ annetuista äänistä.
Kunniapuheenjohtajia voi olla yhdistyksessä ainoastaan yksi kerrallaan.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsenmaksu on erääntynyt yli (3) kolme
kuukautta tai jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis-ja jäsenmaksu
Vuosijäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, sekä ainaisjäsen
maksun suuruudesta henkilö-, sekä yhteisöjäsenille päättää vuosikokous.

6§ Hallitus
Yhdistystä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi
(6) muuta jäsentä. Hallitukseen valitaan jäsenet kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että
kaksi (2) jäsentä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan vuosittain.
Puheenjohtaja ja erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.
Hallituksen toimintakausi alkaa ja päättyy vuosikokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan ottaa hallituksen
ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta, kun kokoontuminen katsotaan aiheelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, sekä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan, sihteerin, hallituksen
jäsenen tai puheenjohtajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun
loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai,
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on hallitukselle kirjallisesti esitetty.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan kannattama
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta sähköpostitse tai postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen lehdellä. Vuosikokous
vahvistaa seuraavan vuoden kokouskutsu tavan.

11§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä
kuullaan toiminnantarkastajan lausunto.
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle, sekä
liittymis-, jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi, valitaan hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle.
9) Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
10) Valitaan yhdistyksen edustaja(t) ja tarvittaessa varaedustaja(t) Suomen
Palveluskoiraliitto ry:n kevät- ja syyskokouksiin, sekä Uudenmaan kennelpiirin kokouksiin.
11) Vahvistetaan seuraavan vuoden vuosikokouksen kokouskutsu tapa.
12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13) Palkitaan vuoden parhaat
Aloitteet vuosikokoukseen tulee tehdä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun
mennessä.
Kokouskutsussa mainitsemattomia asioita voidaan käsitellä, mutta niistä ei tule tehdä
päätöstä.
Ylimääräisessä kokouksessa ei tule tehdä päätöstä muista kuin kutsussa mainituista
asioista.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Nämä yhdistyssäännöt on vahvistettu Hyvinkään Käyttökoirat Ry:n kevätkokouksessa
28.03.2022